Dofinansowanie do pompy ciepła
-sprawdź możliwości

Dofinansowanie na pompę ciepła

dla kogo?

Z uwagi na zanieczyszczenie środowiska naturalnego Polityka Unii Europejskiej oraz polskiego rządu ukierunkowana jest na niezbędne działania proekologiczne. Większy niż dotychczas nacisk położono na ograniczenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń, stąd m.in. rozszerzono możliwości uzyskania dofinansowania na pompy ciepła, ułatwiając jednocześnie procedury związane np. z ubieganiem się o dotację z programu „Czyste powietrze”.
Beneficjentami dostępnych programów wspierających termomodernizację, która obejmuje m.in. dopłaty do pomp ciepła, mogą być:

 • osoby fizyczne,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółki prawa handlowego,
 • rolnicy,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • pozostałe osoby prawne.

Warto podkreślić, że dofinansowanie do pompy ciepła obejmuje nie tylko dotacje, ale również inne formy pomocy – np. preferencyjne pożyczki.

Gdzie można pozyskać dotacje na zakup pompy ciepła?

Ze względu na szerokie grono beneficjentów największą popularnością cieszy się rządowy program „Czyste powietrze” obsługiwany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Jednak instytucji, w których można ubiegać się o dofinansowanie, jest znacznie więcej. Poza WFOŚiGW, który oferuje również inne formy pomocy w finansowaniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, należy wymienić:

 • Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR),
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),
 • zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego Fundusz Termomodernizacji i Remontów,
 • samorządy gminne i powiatowe.

Trzeba podkreślić, że oferowaną przez te instytucje formą pomocy nie zawsze są dotacje, a różne formy dofinansowania kierowane mogą być do rozmaitych beneficjentów.

Ulga termomodernizacyjna

Jedną z form pomocy przy realizacji prac związanych z termomodernizacją budynków są dopłaty do zakupu pomp ciepła. Decydując się na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła na niskoemisyjne, można skorzystać również z tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która polega na odliczeniu od podatku dochodowego określonych wydatków związanych z termomodernizacją. Maksymalna kwota odliczenia na osobę wynosi 53 tys. zł, a uprawnieni do odliczenia są właściciele i współwłaściciele modernizowanych budynków.

Warto podkreślić, że inwestycja nie musi dotyczyć wyłącznie jednego obiektu, a także że jeśli współwłaścicielami budynku są małżonkowie, kwota 53 tys. zwrotu podatku przysługuje każdemu z nich z osobna. Inwestycję należy zrealizować w ciągu trzech lat – w przeciwnym wypadku podatnik zobowiązany jest do zwrotu ulgi.

Agroenergia – dofinansowanie pomp ciepła dla rolników

Program Agroenergia skierowany jest do rolników indywidualnych. W ramach dofinansowania z NFOŚiGW rolnicy mogą liczyć na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową nowych jednostek wytwórczych wraz z przyłączeniem ich do sieci przesyłowej (dystrybucyjnej). Warunkiem jest wykorzystania w procesie wytwarzania:

 • ciepła odpadowego,
 • ciepła z kogeneracji,
 • energii ze źródeł odnawialnych (fotowoltaika, pompy ciepła).

Dofinansowanie obejmuje zarówno preferencyjne pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowanych), jak i dotacje (do 40% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 800 tys. zł).

Program "Czyste Powietrze"

W ramach nowej, obowiązującej już edycji programu „Czyste powietrze” beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie na zakup pompy ciepła. Dotąd możliwe było jedynie uzyskanie pożyczki na preferencyjnych warunkach, jednak po ostatnich zmianach można ubiegać się o dotację.

Program „Czyste powietrze” adresowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych w nich lokali z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Żeby uzyskać dotację na zakup pompy ciepła w ramach programu, trzeba spełnić jeden z dwóch warunków:

 • wykazać dochód roczny do 135 000 zł, (od 40 do 55 % dotacji )
 • posiadać średni dochód miesięczny w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • posiadać średni dochód miesięczny w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego do 1090 w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym 

W pierwszym przypadku można liczyć na dofinansowanie do pompy ciepła w maksymalnej wysokości 41 tys. zł, a przy jednoczesnej inwestycji w instalację fotowoltaiczną nawet 66 tys. zł. W drugim – odpowiednio do 59 i 99 tys. zł. a w trzecim 79 oraz 135 tyś. zł 

Należy jednak podkreślić, że maksymalne kwoty dofinansowania obejmują szerszy zakres termomodernizacji i nie można ich uzyskać wyłącznie na zakup pompy ciepła. Kwoty dotacji zależą również od rodzaju zastosowanej pompy ciepła.